10 Lip

Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań

Ochrona środowiska jest jednym z najważniejszych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej.

Druk Serwis 24 Sp. z o.o. chcąc stale podwyższać poziom obsługi naszych klientów podnosi również poziom dbałości o środowisko m. in. poprzez przynależność do Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań.

Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań to organizacja samorządu gospodarczego, zrzeszająca producentów opakowań, ich klientów oraz podmioty zajmujące się gospodarką odpadami.

PIOIRO reprezentuje grupę przedsiębiorców, którzy stosują politykę zbierania, odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania opakowań wielomateriałowych oraz po środkach niebezpiecznych. W ramach porozumień zawartych z marszałkiem województwa PIOIRO organizuje system gospodarki odpadami.